Sutor, ne supra crepidam! (Обущарю, не по-високо от обувките) Отговор на публикация от 12.09.2019...

Sutor, ne supra crepidam! (Обущарю, не по-високо от обувките)   Отговор на публикация от 12.09.2019г. със заглавие „Разочароващ научен труд по наследствено право (Малчев,...

Възобновяване на отменени завещателни разпореждания

  (публ. в сп. „Юридически архив“, г. V (1933/1934), № 1) доц. Васил Берон   За автора: Васил Богомилов Берон (26.11.1904 г. – 02.11.1935 г.) е...

Завет на поземлен сервитут

(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2007, № 3, с. 33–48; допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено...

Лесли Грийн – за сексуално/полово неутралния брак

“Бракът е измислен за средните хора, неспособни нито на голяма любов, нито на голямо приятелство, следователно за мнозинството. Ала и за онези, които се срещат съвсем,...

Преглед на подбрани решения от най-новата практика на ВКС по въпроси на семейното право

Значението на съдебната практика и по-специално тази на Върховния касационен съд (ВКС) нараства. Начало на тенденцията постави Гражданският процесуален кодекс от 2007...
Фактическо съпружеско съжителство

Фактическото съжителство – квазибрак или факт на нормативни стероиди?

0. Място на института в българското семейно право а) правна уредба Фактическото съпружеско съжителство не е уредено в Семейния кодекс (СК), въпреки предложенията за това, които...

Законната раздяла и в България?

    Автор: ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“     I. Увод   Обемът и съдържанието на брачните отношения (лични и имуществени) могат да се определят, от една страна, от закона...