Установяване на бащинство на деца, родени при фактическо съпружеско съжителство

1. Въведение Едно явление все по-отчетливо намира своето място в живота ни – това явление е фактическото съпружеско съжителство (ФСС). Като основна алтернатива на брака...
12 конкретни предложения във връзка със заместващото майчинство

12 конкретни предложения във връзка със заместващото майчинство

  Във връзка с легализирането на заместващото майчинство в Парламента на Република България са внесени следните пет законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето със сигнатура...
Nedev_Delyan_kratak_pregled_rehenia_VKS

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

(Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не...

Библиография на българската наследственоправна литература след 1949 г.

(актуална към 24.12.2021 г.)*   Учебници и помагала, коментари, сборници с казуси, прегледи на съдебната практика, прегледи на законодателството, рецензии, отзиви Венедиков, Петко. Измененията в Закона за...

Определяне на издръжката на дете според социално-икономически показатели

(публикувана за първи път в сп. „Собственост и право“, 2022, № 6)   1. Увод Теоретичните схващания за същността на задължението за издръжка и за неговото определяне...

Отричане от наследство в изпълнителното производство

(публикувана в сп. „Правна мисъл“, г. III (1937), № 1) от д-р Йосиф Фаденхехт В Съдийски вестник, г. XVIII, брой 2 (с. 37), в една статийка...
Уголемяване на дял при завещание

За уголемяването на дяловете при наследяването по завещание

  (статията е допълнена и актуализирана версия на публикуваната в сп. Съвременно право, 2011, № 1) 1. Увод Господстващото становище в съвременната ни доктрина приема, че отказът на...