Обезщетяване на вреди от незаконосъобразни облагоприятстващи индивидуални административни актове

За успешното провеждане на иска по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ трябва да се докаже причинно-следствената връзка (ПСВ) между незаконосъобразния административен акт (АА) и...

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

  Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното, вещното, семейното и наследственото право (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има...
Отказ от субективно право

Отказ от субективно право

(статията е публикувана в сп. „Търговско право”, 2005, кн. 4, с. 49-79)   1. Понятията В правната наука съществуват различни определения на понятието за субективно право, всяко едно...

Правосубектността между интереса, волята и паметта

(статията е публикувана за пръв път в "Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев" Съставител: Симеон Гройсман. С., 2016, с....
стилиян_йотов_за_добрите_нрави

За добрите нрави – с непосилна лекота

(статията е публикувана за пръв път във в. Сега на 20 декември 2005 г.)  Спомняте ли си, когато се обсъждаше въпросът за оповестяването на секретна...

Развитие в моралната доктрина

Джон Т. Нунан син Институт за академични изследвания, Принстън   Публ. в Theological Studies 54 (1993)   Превод: Теофана Евгениева, Добри Тенев, Васил Петров Редакция и биографска справка: Васил Петров   Джон...
Алеаторността на договорите

Обхват на алеаторността

  (началото на книгата Алеаторността на договорите в българското гражданско право. С., ИК Фенея, 2013, 340 сс., с автори: Стоян Ставру, Делян Недев и Мирослав...