Pazaren-fundamentalizam

Пазарен фундаментализъм

(или за границите на договорната автокрация) (публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 40,...
Предявяване на искове срещу длъжника след откриване на производство по несъстоятелност

Предявяване на искове срещу длъжника след откриване на производството по несъстоятелност

Спиране и недопустимост на нови съдебни и арбитражни производства Съгласно чл. 637, ал. 1 ТЗ с откриване на производството по несъстоятелност се...
особености на нотариалните удостоверявания на сделки, по които страна е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти

Особености на нотариалните удостоверявания на сделки, по които страна е дружество със специална инвестиционна...

1. Уводни бележки   Акционерните дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти (АДСИЦ)1 участват активно на българския пазар повече от осем години....
Относителна недействителност по чл. 646 ТЗ

Попълване масата на несъстоятелността – практически въпроси

На 13 октомври 2011 г., макар и само за следобедната част, присъствах на организирания от ИК “Труд и право” семинар на тема “Актуални въпроси...
Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидацията

Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидацията

(статията е публикувана в сп. Търговско и конкурентно право, кн. 3, 2011, стр. 5-15)   Две от основните цели на производството по ликвидация...
Как се управляват съсобствени налични акции?

Как се управляват съсобствени налични акции?

Триединната природа на акцията   Относно акциите традиционно се посочва, че те могат да бъдат разглеждани в три различни аспекта: - като част от капитала (от гледна...
Признаване на съдебно решение по гражданска несъстоятелност

Признаване на чуждестранно съдебно решение по гражданска несъстоятелност

Във връзка с огромния интерес към публикуваната статия „Промените в търговската несъстоятелност (ДВ бр. 101, 2010 г.)“ и коментарите към нея, бих искал да...