Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през...

Бел. от автора: Прегледът не претендира за изчерпателност. Заглавията на отделните решения са на автора и не се стремят да изчерпат въпросите, поставени в...

Необходими ли са различни давностни срокове в търговското право?

Разпоредбата на чл. 288 ТЗ посочва, че „за неуредените с този закон положения за търговските сделки се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство, а при...

Заобикалят ли закона цесиите и прихващанията, извършени от вложители и длъжници на „Корпоративна търговска...

(статията е публикувана за пръв път в сп. "Норма", 2016, No 3, с. 33-56. Авторът изказва сърдечните си благодарности на доц. д-р Мирослав Димитров...

Правни аспекти на форуърдните и фючърсните договори

    1. Въведение1 С глобализирането на търговията през втората половина на XX век нараства и интересът към рисковите сделки с валутни курсове, цените на стоките и...

Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на...

(сигнал № 1 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) С настоящото предложение, депозирано на 3 Юни 2016 г., председателят на Върховния касационен съд бе сигнализиран за съществуването...
Промените в търговската несъстоятелност

Промените в търговската несъстоятелност (ДВ бр. 101, 2010 г.)

На 10.03.2011г. присъствах на семинар, организиран от ИК „Труд и право“. В предиобедната си част той беше посветен на въпросите на търговската несъстоятелност. Лектор...

За „публичния“ търговски регистър и производството по обявяване на финансовите отчети на търговците

(коментар на новите законодателни положения и практиката на длъжностните лица по регистрацията; статията е публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“,...