Промените в Чл. 608 ТЗ

Влияние на промените в чл. 608 от ТЗ върху предпоставките за откриване на производство...

Автори: ПЕТЪР КАРАДЖОВ, ЯНА БУРНЕВА Софийски университет „Св. Климент Охридски“   I. Въведение Нестабилността на нормативната уредба и честите й промени от страна на законодателя не подминават почти...

Влияние на понятието intuitu personae върху приложното поле на встъпването в права по чл....

Мартин Пенчев, Стоил Сотиров (доклад, изнесен на Научна конференция за студентско научно творчество, провела се в БСУ на 30.03.2017 г.)   I. Уводни думи   Потестативното право на търговеца...
Относителна недействителност по чл. 646 ТЗ

Попълване масата на несъстоятелността – практически въпроси

На 13 октомври 2011 г., макар и само за следобедната част, присъствах на организирания от ИК “Труд и право” семинар на тема “Актуални въпроси...

За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност

(д-р Нели Маданска, Румен Неков) (част първа; статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 3/2017 г.)   Като последица от...

Подлежи ли на обжалване определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ?

  (настоящата статия е откъс от Евгениева, Т., Н. Павлевчев. Становище по тълк. д. № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС. // Предизвикай: Несъстоятелността!, сб.,...

Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на...

(сигнал № 6 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) С настоящото предложение за допълване на образуваното на 24.01.2017 г. тълкувателно дело № 1/2017 г. по описа на...
Каква е съдбата на клона след прехвърлянето на индивидуализираното чрез него имущество?

Каква е съдбата на клона след прехвърлянето на индивидуализираното чрез него имущество?

(статията е публикувана в сп. „Търговско и конкурентно право“, кн. 2, 2010, стр. 5-14) За да бъде отговорено на този въпрос, е необходимо да бъдат...