Изключването на съдружника в актуалната съдебна практика

(допълнен вариант на статията, публикувана първоначално в сп. „Търговско и облигационно право“, кн. 1/2018 г.)   Изключването е основание за прекратяване на членството в ООД, което...

Някои проблеми на защитата срещу незаконосъобразно пристъпване към изпълнение върху търговско предприятие по реда...

В настоящото изложение ще бъдат разгледани способите за защита от незаконосъобразно пристъпване към изпълнение върху заложено търговско предприятие, тяхната ефективност, както и...

Същност на производството по несъстоятелност спрямо физически лица-нетърговци

  (научното съчинение е класирано на първо място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през...

Бел. от автора: Прегледът обхваща двадесет и осем решения, постановени от състави на Търговската колегия на ВКС през месец май 2016 г. Разгледани са двадесет...

Право на едностранно прекратяване на членството в ООД и правни последици от упражняването му

Авторът изразява благодарност към д-р Делян Недев и д-р Васил Петров за тяхната съзнателна и несъзнателна помощ.   § 1. Уводни бележки С развитието на българската икономика...

За винкулираните акции и някои въпроси, които възникват във връзка с тях

  (научното съчинение е класирано на десето място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...

Управление и представителство на капиталово търговско дружество

  Автор: ЦВЕТЕЛИНА БАЙРАКТАРОВА Софийски университет „Св. Климент Охридски“   I. Въведение Капиталовото търговско дружество осъществява своята стопанска дейност и постига своите цели посредством лицата, които изпълняват функциите на негови органови...