Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през...

1. Неустойка, уговорена в полза на наемодателя при предсрочно прекратяване от наемателя на договор за наем, определена в размер на наемните вноски за периода...

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през...

Бел. от автора: Прегледът не претендира за изчерпателност. Заглавията на отделните решения са на автора и не се стремят да изчерпат въпросите, поставени в...

„Търговска“ и „предприемаческа“ дейност и съотношението им с участието в търговско дружество

                          (публ. за пръв път в сп. „Правна мисъл“, бр....

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от ТК на ВКС през м....

  Бел. от автора: Прегледът обхваща седемнадесет решения, постановени от състави на Търговската колегия на ВКС през м.02.2015 г. и м.03.2015 г. От съображения за...

Неоснователно обогатяване на член на съвета на директорите с получено възнаграждение при начална липса...

                                    (Стефан Тихолов, Румен Неков) (публикувана за пръв...

Апортирана власт

Днес, 02.10.2022 г., сме пак на избори – „поправителни“ – за парламент, но на този фон ме гложди, че догодина са се задали най-малкото...

Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 74, ал. 3 ТЗ

(сигнал № 14 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Добри Тенев, Георг Шиков) С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано на 6...