Бележки по правната уредба на режима за вписване на действителните собственици по Закона за...

(преработен и допълнен вариант на статията, публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 5/2019)   Написаното в следващите редове...

Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на...

(сигнал № 6 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) С настоящото предложение за допълване на образуваното на 24.01.2017 г. тълкувателно дело № 1/2017 г. по описа на...
liability_company_transformation

Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. 5 от 2013 г.) 1. При разделяне новоучредените и приемащите дружества...
Скрита непарична вноска

Скрита непарична вноска

Автор: КАМО БАГДАСАРЯН Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“   1. Правна уредба и цел на правилата на чл.73б от ТЗ Скритата непарична вноска е понятие непознато на българския законодател до...

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през...

Бел. от автора: Прегледът не претендира за изчерпателност. Заглавията на отделните решения са на автора и не се стремят да изчерпат въпросите, поставени в...

Решение № 239/15.05.2018 г. на ВКС по т. д. № 986/2017 г., ТК, I...

  Решение № 239/15.05.2018 г. на ВКС по т. д. № 986/2017 г., ТК, I т. о.   Тълкувани разпоредби: (2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006...

Кратки бележки по нищожността на “липсващите решения”

  Конкретен повод за следващите редове са два съдебни акта и две статии, публикувани в юридическата периодика, и занимаващи се с въпроса за “липсващите решения”...