jessup_intervew

Pro bono publico на пиратския кораб

Два стаени страха оживяват в мен в началото на академичната учебна година. Първият е дали студентите ще ме разберат; вторият е дали аз ще...

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от ТК на ВКС през м....

  Бел. от автора: Прегледът обхваща седемнадесет решения, постановени от състави на Търговската колегия на ВКС през м.02.2015 г. и м.03.2015 г. От съображения за...
особености на нотариалните удостоверявания на сделки, по които страна е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти

Особености на нотариалните удостоверявания на сделки, по които страна е дружество със специална инвестиционна...

1. Уводни бележки   Акционерните дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти (АДСИЦ)1 участват активно на българския пазар повече от осем години....
Каква е съдбата на клона след прехвърлянето на индивидуализираното чрез него имущество?

Каква е съдбата на клона след прехвърлянето на индивидуализираното чрез него имущество?

(статията е публикувана в сп. „Търговско и конкурентно право“, кн. 2, 2010, стр. 5-14) За да бъде отговорено на този въпрос, е необходимо да бъдат...

Решение № 239/15.05.2018 г. на ВКС по т. д. № 986/2017 г., ТК, I...

  Решение № 239/15.05.2018 г. на ВКС по т. д. № 986/2017 г., ТК, I т. о.   Тълкувани разпоредби: (2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006...
Ивайло_Василев_иск_давност_застраховател

От кой момент започва да тече давността по прекия иск на увреденото лице за...

  (статията е част от представен доклад на конференцията "Актуални въпроси на застрахователното право", организирана от Адвокатския съвет на Софийската адвокатска колегия, Института за държавата...
Предявяване на искове срещу длъжника след откриване на производство по несъстоятелност

Предявяване на искове срещу длъжника след откриване на производството по несъстоятелност

Спиране и недопустимост на нови съдебни и арбитражни производства Съгласно чл. 637, ал. 1 ТЗ с откриване на производството по несъстоятелност се...