Уважаеми колеги,

Деветият по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения, организиран от Кръжока по „Гражданско и търговско право“ към СУ „Св. Климент Охридски“,  Студентско сдружение „Гражданско и търговско право“, Съюза на съдиите в България и Електронно издание „Предизвикай правото!“ събра разнообразни, интересни, предизвикващи и смели текстове. Благодарим на всички участници и се надяваме скоро да се срещнем с техни съчинения отново.

 

Журито в състав –

Председател:

гл. ас. д-р Венцислав Петров – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

и членове:

доц. д-р Ангел Шопов – преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“,

д-р Делян Недев – редактор в Електронно издание „Предизвикай правото!“, преподавател в УНСС,

д-р Ясен Николов – адвокат,

д-р Васил Александров – съдия в СРС,

Цветелина Байрактарова – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“,

Олег Темников – адвокат,

определи първите десет места (десетото е споделено от две съчинения). 

 

Крайното класиране е следното:

 

Първо място:

Димитър Илиев Илиев, семестриално завършил, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“  

Същност на производството по несъстоятелност спрямо физически лица – нетърговци

    

Второ място:

Мария-Магдалена Мартинова Маркова, V курс, СУ „Св. Климент Охридски“,

Александър Руменов Лешев, семестриално завършил, СУ „Св. Климент Охридски“

Някои процесуални въпроси на националното право във връзка с преюдициалното запитване по чл. 267 ДФЕС 

 

Трето място:

Иван Илиев Геров, III курс, СУ „Св. Климент Охридски“

Съществува ли „относителноправо на собственост? 

   

Четвърто място:

Красимир Атанасов Русев, IV курс, Бургаски свободен университет  

Клаузата за справедливост при присъждане на обезщетение в застрахователния договор

 

Пето място:

Благовест Николов Илчевски, V курс, СУ „Св. Климент Охридски“

Спортно правосъдие и арбитраж във футбола – публичноправни и гражданскоправни аспекти, съдебен контрол (чл. 19, ал. 1 ЗФВС)

 

Шесто място:

Илияна Илиянова Тодорова, III курс, СУ „Св. Климент Охридски“

Отговорност на държавата за вреди, настъпили в резултат на неизпълнение на задължение на съд, действащ в качеството му на администратор на лични данни

 

Седмо място:

Панайот Васков Йотов, IV курс, СУ „Св. Климент Охридски“

„Проблемът за правното качество на държавата и общините в хипотезата на чл. 11 от ЗН. Получаването от общината на отделни вещи и имоти“

 

Осмо място:

Моника Лалева Станчева, III курс, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“  

„Обявяване на относителна недействителност на договор за покупко-продажба на недвижими имоти“

 

Девето място:

Ивета Кирилова Викторова, V курс, СУ „Св. Климент Охридски“

„Павлов иск“

 

Десето място:

Даниел Станимиров Михалев, V курс, СУ „Св. Климент Охридски“

„За винкулираните акции и някои въпроси, които възникват във връзка с тях“

            и

            Веселина Пламенова Лекова, IV курс, УНСС

„Правото на ползване на земята от суперфициарния собственик по чл. 64 от Закона за собствеността“

 

Авторите на класираните съчинения ще получат награди на официалната церемония по награждаване и ще имат възможност да защитят своите тези на специално организираната за целта конференция. Датата и мястото на провеждането й ще бъдат допълнително обявени.

 

Авторите на класираните съчинения могат да ги предложат за публикуване в електронно издание „Предизвикай правото!“ на следния електронен адрес: predizvikaipravoto@gmail.com, при спазване изискванията и графика на изданието. Научните съчинения ще бъдат публикувани в електронно издание „Предизвикай правото!“ през месец май и месец юни 2020 г., като авторите ще бъдат уведомени за точната дата на посочения от тях електронен адрес.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.