Списък публикации "Облигационно и търговско право"

Теми в областта на облигационното и търговското право:

65. Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС (автори: Теофана Евгениева и Николай Павлевчев) – 16 юли 2017;

64. За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност (автори: д-р Нели Маданска и Румен Неков) – 2 юли 2017;

63. Относно отметнината (автор: Добри Тенев) – 11 юни 2017;

62. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част II) (автор: Добри Тенев и Злати Ангелов) – 28 май 2017;

61. Може ли да бъде намалена поради прекомерност законна неустойка? (автор: Васил Петров) – 14 май 2017;

60. Договорът за наем на земеделска земя и въпросът за конверсия на аренден договор в наемно съглашение – предмет на тълкувателно дело № 2/2015 г., ОСГТК на ВКС (автор: Ивайло Кънев) – 9 април 2017;

59. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец юли 2016 г.: търговски сделки (автор: Добри Тенев) – 2 април 2017;

58. Проблеми, свързани с отговорността на цедента (автор: Мартин Пенчев) – 12 март 2017;

57. Проблеми на потребителското право в светлината на съдебната практика (автор: Константин Кунчев) – 5 март 2017;

56. За „публичния“ търговски регистър и производството по обявяване на финансовите отчети на търговците (автор: Стефан Тихолов) – 12 февруари 2017;

55. Противоречи ли уредбата в Закона за енергетиката относно сградна инсталация на основни положения в гражданското право? (автор: Маргарита Балабанова) – 5 февруари 2017;

54. Относно делението на договорите на възмездни и безвъзмездни (автор: Добри Тенев) – 1 януари 2017;

53. Право на едностранно прекратяване на членството в ООД и правни последици от упражняването му (автор: Георг Шиков) – 6 ноември 2016;

52. За неимуществените вреди, произтичащи от страданията, причинени на вещ (автор: Симеон Гройсман) – 23 октомври 2016;

51. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец юни 2016 г. (автор: Добри Тенев) – 2 октомври 2016;

50. Подобрения, извършени от наемател (автор: Деян Петров) – 25 септември 2016;

49. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец май 2016 г. (автор: Добри Тенев) – 31 юли 2016;

48. За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот (автор: Валери Петков) – 24 юли 2016;

47. Правни аспекти на форуърдните и фючърсните договори (автор: Добри Тенев) – 10 юли 2016;

46. Субективната страна на сделките върху неоткрити наследства (автор: Делян Недев) – 3 юли 2016;

45. Дължима ли е държавна такса за разглеждане на възраженията по чл. 66, ал. 6 ЗБН? – 23 юни 2016;

44. Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ (автор: Делян Недев) – 12 юни 2016;

43. Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на несъстоятелността (автори: Теофана Евгениева и Николай Павлевчев) – 9 юни 2016;

42. Заобикалят ли закона цесиите и прихващанията, извършени от вложители и длъжници на „Корпоративна търговска банка“ АД (автор: Ивайло Димитров) – 15 май 2016;

41. Последици от изваждането на наемател от обект, намиращ се в етажна собственост (автор: Николай Стоянов) – 8 май 2016;

40. Практиката на българските съдилища (1893-2015) върху воденето на чужда работа без възлагане  (автор: Светослав Иванов) – 24 април 2016;

39. Теоретични и практически въпроси, свързани с развалянето на договорите по чл. 87 и следващите от ЗЗД  (автори: Иван Колев, Никола Маринов) – 4 април 2016;

38. Последици от прехвърляне на наетия имот (автор: Николай Стоянов) – 27 март 2016;

37. Същност на заложното и ипотечното право (автор: Добри Тенев) – 21 февруари 2016;

36. Договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили (автор: Борис Царчински) – 7 февруари 2016;

35. Размисли върху съставите на безвиновна отговорност и отговорност за чуждо поведение по ЗЗД (автор: Злати Ангелов) – 31 януари 2016;

34. Относно субективната страна на договора за дарение – 18 октомври 2015;

33. Правни проблеми, възникващи при осъществяването на контрола върху редовността на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община (автор: Георг Шиков) – 20 септември 2015;

32. Искове за признаване за установено, че длъжникът не дължи поради погасяване по давност на вземането (автор: Васил Петров) – 13 септември 2015;

31. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Март 2015 г. (част I) (автор: Делян Недев) – 26 юли 2015;

30. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от ТК на ВКС през м. февруари и март 2015 г. (автор: Васил Петров) – 19 юли 2015;

29. За някои въпроси и разграничения при опрощаването на задължения, възникнали от сделки (автор: Стефан Тихолов) – 12 юли 2015;

28. Действие на прихващането срещу банка, поставена под специален надзор (автор: Ивайло Димитров) – 28 юни 2015;

27. Проблеми на пренаемното отношение (автор: Николай Павлевчев) – 21 юни 2015;

26. За конверсията на нищожните сделки (автор: Ивайло Кънев) – 14 юни 2015;

25. Проблеми при представителството на дружеството с ограничена отговорност (автор: Константин Кунчев) – 31 май 2015;

24. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец Януари 2015 г. (автор: Васил Петров) – 5 април 2015;

23. Правни последици при придобиване на нает недвижим имот (автор: Николай Павлевчев) – 15 февруари 2015;

22. Преупълномощаването – 23 ноември 2014;

21. Класически поглед върху границите на гражданската отговорност (автор: Тихомир Рачев) – 16 ноември 2014;

20. Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества (автор: Николай Колев) – 31 август 2014;

19. Правните последици за представлявания от волеизявления, предадени на един от колективно овластените му представители (автор: Светослав Иванов) – 27 юли 2014;

18. Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право? (автор: Николай Павлевчев) – 02 март 2014;

17. Атипичните сделки в биоправото и каузата на договорите – 01 декември 2013;

16. Кога е налице непризнателност от страна на дарения (автор: Делян Недев) – 03 март 2013;

15. Обхват на алеаторността – 24 февуари 2013;

14. Алеаторността на договорите в българското гражданско право (автор: Делян Недев) – 10 януари 2013;

13. За минималната работна заплата като императивна граница по чл. 446, ал. 1 ГПК  (автор: Румен Неков) – 30 декември 2012;

12. Договорът за спогодба – 16 септември 2012;

11. Договорът за замяна – 17 юни 2012;

10. Пазарен фундаментализъм – 15 април 2012;

9. Предявяване на искове срещу длъжника след откриване на производството по несъстоятелност – 8 април 2012;

8. Особености на нотариалните удостоверявания на сделки, по които страна е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти (автор: Делян Недев) – 1 февруари 2012;

7. Спортното право като правен отрасъл (автор: Румен Неков) – 8 януари 2012;

6. Попълване на масата на несъстоятелността – практически въпроси – 30 октомври 2011;

5. Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидация – 13 октомври 2011;

4. Как се управляват съсобствени налични акции? – 10 юли 2011;

3. Признаване на чуждестранно съдебно решение по гражданска несъстоятелност – 1 април 2011;

2. Каква е съдбата на клона след прехвърлянето на индивидуализираното чрез него имущество? – 21 април 2011;

1.Промените в търговската несъстоятелност (ДВ бр. 101, 2010 г.) – 20 март 2011;